ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ (D.E.L.E.) - Δίπλωμα Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας

Αυτά τα διπλώματα είναι οι μοναδικοί επίσημοι τίτλοι διεθνούς χαρακτήρα που εκχωρεί το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας και αποδεικνύουν την γνώση της ισπανικής γλώσσας. Στην Ελλάδα οι εξετάσεις αυτές οργανώνονται από το Ινστιτούτο Θερβάντες.

TΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ (D.E.L.E.) ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΕΙΝΑΙ:

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας θεσμοθετήθηκε να πιστοποιεί τη γνώση της ξένης γλώσσας σε έξι επίπεδα, όπως έχουνπροσδιορισθεί με βάση την κλίμακα επιπέδων γλωσσομάθειας του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Για την Ισπανική γλώσσα στην παρούσα χρονική στιγμή πιστοποιούνται τα ακόλουθα επίπεδα:

  • Επίπεδο Β1 «Μέτρια γνώση της ξένης γλώσσας»
  • Επίπεδο Β2 «Καλή γνώση της ξένης γλώσσας»
  • Επίπεδο Γ1 «Πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας»
  • Επίπεδο Γ2 «Άριστη γνώση της ξένης γλώσσας»

Η εξέταση για τα επίπεδα Β1 και Β2 πραγματοποιείται με ενιαίο διαβαθμισμένο τεστ.
Η εξέταση για τα επίπεδα Γ1 και Γ2 πραγματοποιείται με ενιαίο διαβαθμισμένο τεστ.

Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης προτείνει έξι (6) επίπεδα εκμάθησης. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η αντιστοιχία των διπλωμάτων DELE και Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας με τα προτεινόμενα επίπεδα του συμβουλίου της Ευρώπης.

Πλαίσιο αναφοράς A1 A2 B1 B2 C1 C2
DELE Diploma Α1 Diploma Α2 Diploma B1 Diploma B2 Diploma C1 Diploma C2
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας - - Επίπεδο Β1 Επίπεδο Β2 Επίπεδο Γ1 Επίπεδο Γ2

Πίνακας αντιστοιχίας DELE και Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας με τα προτεινόμενα επίπεδα του Συμβουλίου της Ευρώπης